Soutěž ,,DŘEVĚNÁ AKADEMIE" o stavebnici PONY

1. Pořadatel soutěže 

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „DŘEVĚNÁ AKADEMIE“ (dále jen „soutěž“) je společnost NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s., se sídlem Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 27003949, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl L. vložka 6825 (dále jako „pořadatel“ nebo „NDK“).

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž proběhne 23. 09. 2017 od 11:30 do 17:30 hodin.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti NDK.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou. 

4. Pravidla soutěže 

4.1 Soutěžní úkol zní: „Navštiv 5 stánků středních škol označených logem soutěže, splň 5 jednoduchých úkolů a nasbírej 5 razítek škol do hrací karty“.

4.2 Po odevzdání hrací karty bude účastníkovi soutěže oznámeno příslušné pořadové číslo, které bylo hrací kartě přiděleno.

4.3 Výherce bude vylosován na pódiu nádvoří Slezskoostravského hradu od 12:30 do 17:30 hod. Do losování se započítávají pouze správně a plně vyplněné hrací karty, kterým bylo přiděleno pořadové číslo.

4.4 Účastník se může zúčastnit soutěže více vyplněnými soutěžními kartami, vyhrát ale může jen jednou.

4.5 Soutěžící odevzdáním hrací karty souhlasí se zveřejněním výsledků soutěže na internetových stránkách www.festivaldreva.cz, dále na sociálních sítích, a v tištěných a elektronických médiích, ve kterých bude zveřejněna informace o soutěži a jejich výsledcích. 

5. Výhry, podmínky získání výher 

5.1 Do soutěže je vložena výhra: 15x stavebnice PONY – každý výherce obdrží 1x stavebnici PONY

5.2 Výhercem se stane 15 soutěžících, které vybere NDK podle mechaniky popsané v bodě 4.3 těchto pravidel.

5.3 Výherce bude vyzván NDK bezprostředně po vyhlášení výsledků k převzetí výhry. 

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí NDK na vyžádání doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, datum narození). Výherce je povinen doručit NDK potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

5.5 NDK je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a město bydliště výherce na www.festivaldreva.cz, sociálních sitích, případně v médiích, ve kterých bude informovat o akci a jejich výsledcích.

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly. Výherci poskytují NDK dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jméno, příjmení, přesná adresa bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti NDK; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.  

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 01. 09. 2017.

Festival Drreva 2018 - Ostrava, Ústí nad Labem

Festival dreva vznikl na platforme poznání a neutichajícího zájmu široké verejnosti o les, drevo a prírodní zdroje. Klade si za cíl informovat širokou verejnost "deti" o prírode, lese a rozvíjet vztah místních komunit k prostredí, kde žijí.

Cílem Festivalu dreva je privést širokou verejnost a zejména nejmladší generaci k zájmu o les a prírodu, jako soucást prostredí ve kterém žijí. Festival dreva má nekolik vzájemne se doplnujících základních cástí, spolecnou a jednotící myšlenkou Festivalu dreva je ukázat drevo ve všech jeho podobách. Poucnou formou informovat verejnost o lese, prírode a prírodních materiálech v živote cloveka. Význam a využití dreva v historii a soucasnosti cloveka, ukázky zpracování dreva starými technikami – ukázky starých remesel.

Created by ARSY line © 2018 | graphic design studio | xHTML